Ochrana osobních údajů

V naší společnosti věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o to, jaké osobní údaje zpracováváme o našich klientech a uživatelích našeho webu www.jihlava-park.cz, na základě jakého právního důvodu, který je v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen "GDPR") a zákonem č. 10/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.

Otázky a odpovědi

1. Komu souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete?

Váš souhlas udělujete společnosti Zálesí, s.r.o., se sídlem Praha 12, Cholupická 911/5, PSČ 142 00, IČO 48201961, DIČ CZ 48201961, vedené u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 119052/MSPHsp. Společnost Zálesí s.r.o. provozuje areál Business Parku Jihlava v Antonínově Dole a v jeho čele stojí jednatel.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje, které zpracováváme zahrnují jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). Pouze v rámci společnosti Zálesí s.r.o., spolu sdílíme informace o využívání našich služeb a dále Vaše osobní údaje, které získáme od vás v rámci komunikace ohledně naší nabídky realitních a developerských služeb, údaje o nemovitosti a další údaje ze smlouvy uzavřené se společnostmi. Tyto údaje zveřejňujeme třetí osobě pouze za předpokladu uzavření právně zákonné dohody o Ochranně osobních údajů.

3. Pro jaké účely souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete?

Pokud se zaregistrujete na našem webu, pak tímto udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email popř. telefon za účelem kontaktování a zasílání nabídek nemovitostí a služeb v oblasti pronájmu komerčních prostor a venkovních ploch v portfoliu Business Parku Jihlava.

Pokud s námi uzavřete smlouvu, pak vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění uzavřené smlouvy nebo z důvodu plnění právní povinnosti stanovené nám na základě právního předpisu.

Zálesí s.r.o., prostřednictvím Business Parku dále zpracovává osobní údaje na základě svého oprávněného zájmu, zejména pro navázání obchodní spolupráce, provádění vnitřních analýz, sledování kvality poskytovaných služeb a spokojenosti klientů s cílem přizpůsobit nabídku vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby

4. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás, z veřejných zdrojů (např. veřejně přístupném katastru nemovitostí), nebo z vlastní činnosti, a to zpracováním a vyhodnocováním vašich osobních údajů získaných s vaším souhlasem.

5. Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?

Zpracování vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá našimi zaměstnanci nebo osobami spolupracujícími, kteří jsou zpracovatelé osobních údajů a je s nimi vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy.

Zálesí s.r.o. a provozovna Business Park Jihlava, přijali nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické, tak elektronické podobě. Mezi tato opatření patří zejména stanovení pravidel pro práci s danými informačními systémy, zajištění, aby systémy pro automatizované zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a zamezení neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, zejména prostřednictvím nastavení hesel, přístupových práv, šifrování, vypracování dokumentace k přijatým technicko-organizačním opatřením, zvýšení bezpečnosti instalací zámků, apod.

Všichni zaměstnanci a spolupracující osoby, které mají v rámci naší činnosti přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji.

6. Jak využíváme osobní údaje v marketingu?

Tým Business Parku dbá na to, aby při zpracování osobních údajů pro účely marketingu byla v maximální možné míře šetřena a realizována vaše práva subjektů údajů. Naše společnost využívá pro účely marketingu pouze ty osobní údaje, které byly zpracovány v souladu s GDPR a zavazuje se používat databáze osobních údajů pro účely marketingu získané od subjektu údajů pouze, pokud máme pro takové užití právní důvod (zejména, že byl k takovému účelu subjekty údajů udělen výslovný souhlas).

Pro šíření obchodních sdělení (marketingových materiálů) jsme povinni získat souhlas subjektu údajů. Výjimkou je zasílání realitních nabídek a informacích o nabídkách a službách Business Parku formou e-mailu či textové zprávy na kontakty, které jsme získali v souvislosti s pronájmem prostor. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely marketingu, máte právo souhlas odvolat, a to zejména vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají.

7. Jakým způsobem využíváme data z Cookies

Business Park Jihlava používá pro správné fungování webu soubory cookies. Cookie je malý soubor znaků uložený na vašem počítači při návštěvě internetových stránek. Cookies umožňují webové stránce rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, Cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies využíváme k identifikaci uživatelů s podobnými zájmy k zobrazování relevantnějších reklam. Cookies nevyužívá k jiným než čistě technickým účelům, pracuje s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé Cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžou jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládá zcela anonymně a nespojuje data s jakýmikoliv jinými daty. K plnohodnotnému užívání dat z cookies je právním titulem zpracování váš souhlas jako uživatele webu, standardně získaný nastavením vašeho prohlížeče.

8. Komu osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje nepředáváme jiným správcům, resp. můžeme je předávat jiným správcům pouze v souvislosti s plněním našich právních povinností (předávání orgánům státní správy).

9. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů zůstává v platnosti a účinnosti po dobu 5 let od vaší registrace na webových stránkách nebo do doby, než souhlas odvoláte. Pokud s námi navážete smluvní vztah, pak váš souhlas trvá po dobu smluvního vztahu s naší společností následujících 5 let nebo do doby, než souhlas odvoláte. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není podle právních předpisů nutný váš souhlas.

10. Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím níže uvedených kontaktů. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na váš smluvní vztah se společností Zálesí s.r.o. a na využívání našich služeb ani jím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V případě odvolání vašeho souhlasu, budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali vaše osobní údaje k marketingovým účelům.

11. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o vás zpracovávaných, můžete požádat o vysvětlení, pokud byste zjistil(a) nebo se domníval(a), že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy a požádat nás o odstranění závadného stravu a dále požádat o aktualizaci údajů. S tím dále souvisí vaše právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), popř. omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely marketingu, není společnost Zálesí s.r.o. oprávněna vaše osobní údaje pro tyto účely již zpracovávat. Mezi další práva pak náleží právo na přenositelnost vašich osobních údajů, nebo právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů

12. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně na sídlo společnosti : Zálesí s.r.o., Cholupická 911/5, 14200 Praha 12, nebo na provozovnu Business Park Jihlava, Antonínův Důl 107, 586 01 Jihlava a elektronicky: rackova.tereza@jihlava-park.cz, či telefonicky +420 777059539.

Odkaz na společnost v obchodním rejstříku naleznete